Table 1: Geographical distribution of cancer mortality in China [17].

Province/municipality/regionMajor cancer Esophageal cancer ()Gastric cancer ()Liver cancer ()Colon cancer ()Lung cancer ()Nasopharyngeal cancer ()Leukemia ()Female breast cancer ()Cervical cancer ()

Beijing1.31320.08760.09440.16990.11730.40090.00920.04420.09560.0199
Tianjin1.24430.06700.11410.16990.07820.44370.00790.06020.08510.0309
Hebei1.38800.29620.28270.20990.05160.28540.00280.03370.05470.0264
Shanxi1.48310.24390.42420.16060.06720.31410.00280.04700.04160.0422
Inner Mongolia1.13430.14380.19550.17950.04730.28100.00510.03600.07030.0172
I = North China1.31260.16770.22220.17800.07230.34500.00560.04420.06950.0273
Liaoning1.44980.09140.20650.22370.09410.46140.00460.03740.07750.0162
Jilin1.13250.02710.18910.31720.04780.43820.00370.03030.07620.0231
Heilongjiang1.59390.06000.17240.35120.09400.51010.00750.04200.07840.0210
II = Northeast China1.39210.05950.18930.29740.07860.46990.00530.03660.07740.0201
Shanghai2.17070.14320.30080.24650.23280.51510.02510.04830.12180.0177
Jiangsu1.93630.28340.44520.35240.08280.36950.01190.04850.05740.0159
Zhejiang1.72730.11220.33770.35060.11210.41840.01650.03820.07280.0303
Anhui1.57380.23880.41330.26880.07390.27760.01360.03550.04400.0327
Fujian1.41190.27360.18240.31900.07810.26270.02930.04110.04280.0191
Jiangxi1.19860.05050.17260.25230.09450.29630.03010.04090.05790.0479
Shandong1.66330.10620.34780.31770.08240.45650.00880.04790.07950.0155
III = East China1.66880.17260.31430.30100.10810.37090.01930.04290.06800.0269
Henan1.44400.31320.30310.27590.05720.25510.00440.03470.05560.0273
Hubei1.28950.08930.21880.32990.07860.27980.01710.03120.06370.0275
Hunan0.99430.04370.09770.18710.07650.25140.02280.03930.06170.0539
IV = Central China1.24260.14870.20650.26430.07080.26210.01480.03510.06030.0362
Guangdong1.27880.14410.14190.31750.09650.27480.05290.03590.05070.0205
Guangxi1.17170.04110.15360.33770.05810.26070.04920.03470.06330.0282
Hainan1.23390.02990.24920.28110.08570.21130.07180.02790.07600.0296
V = South China1.22810.07170.18160.31210.08010.24890.05800.03280.06330.0261
Chongqing1.46320.30040.21480.31890.07140.32440.00800.03220.04600.0117
Sichuan1.33220.16820.26590.28900.09080.27090.01430.03570.04450.0174
Guizhou0.75570.01950.11300.14150.05990.16930.01340.03100.03200.0379
Yunnan0.54100.01390.08290.10230.04870.09960.00770.03200.02880.0167
Tibet0.64330.03860.28300.20700.00770.03090.00260.00260.02990.0349
VI = Southwest China0.94710.10810.19190.21170.05570.17900.00920.02670.03620.0237
Shanxi1.16520.13390.28360.20380.03830.18750.00590.03630.05420.0468
Gansu1.27710.15720.44200.19460.05240.15680.00300.04440.04630.0756
Qinghai 1.23030.11560.32320.19820.03540.19940.00000.05070.04120.0291
Ningxia1.16740.10080.22330.22680.06790.23450.00280.04620.05090.0382
Xinjiang 0.87640.19410.19500.10410.02010.10050.00360.03790.03260.0889
VII = Northwest China1.14330.14030.29340.18550.04280.17570.00310.04310.04500.0557
China1.35870.15210.24710.26260.07520.30830.01460.03850.05900.0280