(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
Figure 8: Scaffold morphology after seeding. (a) and (d) 48 hrs after seeding. (b) and (e) 72 hrs after seeding. (c) and (f) 192 hrs after seeding ((a)–(c) 1 mL well volume; (d)–(f) 2 mL well volume).