Table of Contents Author Guidelines Submit a Manuscript

Functional Genomics, Genetics, and Bioinformatics

Guest Editors: Youping Deng, Hongwei Wang, Ryuji Hamamoto, David Schaffer, and Shiwei Duan