Table 4: Test data with topological entropy method and our method.

Type Name Koslicki method Our method

E. colia Available Available
EV71b Available Available
DNA H1N1c Available Available
H5N1d Available Available
SARSe Available Available

Abrin Too short Available
Amino acid Ricin Too short Available
BSEf Too short Available
CJDg Too short Available

aEscherichia coli O157:H7.
bEnterovirus 71.
cInfluenza A virus subtype H1N1.
dInfluenza A virus subtype H5N1.
eSevere acute respiratory syndrome.
fBovine spongiform encephalopathy.
gCreutzfeldt-Jakob disease.