Discrete Dynamics in Nature and Society / 2017 / Article / Tab 2

Research Article

Factor Analysis Model Based on the Theory of the TOPSIS in the Application Research

Table 2

Factor analysis based on TOPSIS theory: the development of service industry in 2004–2013, China.

RegionRankingarea

Hebei2.3420.07530.03126Eastern
Liaoning2.21220.20420.08455
Jiangsu0.80231.62000.66882
Zhejiang1.08761.42980.5683
Fujian2.34820.07410.03057
Shandong1.99180.42740.17674
Guangdong0.00002.41581.00001
Hainan2.39410.02630.010915
Mean1.64730.78410.3213

Henan2.37510.05740.02369Central
Hubei2.37140.04580.018911
Hunan2.36010.05610.023310
Shanxi2.40160.01510.006218
Jilin2.38030.03610.014914
Heilongjiang2.40710.01020.004219
Anhui2.37870.03760.015613
Jiangxi2.37610.04330.017912
Mean2.38130.03770.0156

Sichuan2.35770.06790.0288Western
Guizhou2.41280.00470.001922
Yunnan2.41080.00630.002621
Shan’xi2.39930.0180.007417
Gansu2.41420.00240.001023
Qinghai2.41580.00010.000125
Ningxia2.41430.00160.000724
Neimenggu2.4070.00940.003920
Guangxi2.3910.02590.010716
Mean2.4025 0.01510.0063

Article of the Year Award: Outstanding research contributions of 2020, as selected by our Chief Editors. Read the winning articles.