Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine / 2013 / Article / Tab 3

Research Article

Expert Consensus on the Treatment of Hypertension with Chinese Patent Medicines

Table 3

General information on the CPMs achieving consensus.

NameSource of informationCompositionSpecificationRecommended dosage

Tianma Gouteng (TMGT) granuleChinese pharmacopoeia
(2010 edition)
Gastrodiae Rhizoma (Tian Ma), Uncariae Ramulus Cum Uncis (Gou Teng), Haliotidis Concha (Shi Jue Ming), Gardeniae Fructus (Zhi Zi), Astragali Radix (Huang Qi), Achyranthis Bidentatae Radix (Niu Xi), Eucommiae Cortex (Yan Du Zhong), Leonuri Herba (Yi Mu Cao), Taxilli Herba (Sang Ji Sheng), Polygoni Multiflori Caulis (Shou Wu Teng), and Poria (Fu Ling)10 g/bag10 g/t; t.i.d.

Qiju Dihuang (QJDH) capsuleChinese pharmacopoeia
(2010 edition)
Lycii Fructus (Gou Qi Zi), Mume Flos (Ju Hua), Rehmanniae Radix Praeparata (Shu Di Huang), Corni Fructus (Shan Zhu Yu), Moutan Cortex (Mu Dan Pi), Dioscoreae Rhizoma (Shan Yao), Poria (Fu Ling), and Aliamria Rhizoma (Yan Ze Xie).0.3 g/granule5-6 granules/t; t.i.d.

Niuhuang Jiangya (NHJY) pillChinese pharmacopoeia
(2010 edition)
Saigae Tataricae Cornu (Ling Yang Jiao), Margaritifera Concha (Zhen Zhu Mu), Bubali Cornu (Shui Niu Jiao), Bovis Calculus (Ren Gong Niu Huang), Borneolum Syntheticum (Bing Pian), Paeoniae Radix Alba (Bai Shao), Salviae Miltiorrhizae Radix Et Rhizoma (Dang Shen), Astragali Radix (Huang Qi), Cassiae Semen (Jue Ming Zi), Chuanxiong Rhizoma (Chuan Xiong), Scutellariae Radix (Huang Qin Ti Qu Wu), Nardostachyos Radix Et Rhizoma (Gan Song), Menthae Haplocalycis Herba (Bo He), and Curcumae Radix (Yu Jin)20 pills/1.3 g
1 pill/g
1.3 g–2.6 g/t; q.d.
1.6 g–3.2 g/t; q.d.

Banxia Tianma (BXTM) pillChinese pharmacopoeia
(2010 edition)
Pinelliae Rhizoma Praeparatum (Fa Ban Xia), Gastrodiae Rhizoma (Tian Ma), Astragali Radix Praeparata Cum Melle (Zhi Huang Qi), Ginseng Radix Et Rhizoma (Ren Shen), Atractylodis Rhizoma (Cang Zhu), Atractylodis Macrocephalae Rhizoma (Chao Bai Zhu), Poria (Fu Ling), Citri Reticulatae Pericarpium (Chen Pi), Aliamria Rhizoma (Ze Xie), Massa Medicata Fermentata (Liu Shen Qu), Hordei Fructus Germinatus (Chao Mai Ya), and Phellodendri Chinensis Cortex (Huang Bai)100 pills/6 g6 g/t; b.i.d./t.i.d.

Yinxingye
(YXY) tablet
Chinese pharmacopoeia
(2010 edition)
Ginkgo Folium12 mg/tablet;
24 mg/tablet;
24 mg/t; t.i.d.

Jinkui Shenqi (JKSQ) pillState Drug Approval Document No:
Z11020054
Aconiti Lateralis Rddix Praeparata (Fu Zi), Cinnamomi Ramulus (Gui Zhi), Achyranthis Bidentatae Radix (Niu Xi), Rehmanniae Radix (Di Huang), Corni Fructus (Shan Zhu Yu), Dioscoreae Rhizoma, Poria (Fu Ling), Aliamria Rhizoma (Ze Xie), Plantaginis Semen (Che Qian Zi), and Moutan Cortex (Mu Dan Pi)6 mg/granuleb.i.d.

Article of the Year Award: Outstanding research contributions of 2020, as selected by our Chief Editors. Read the winning articles.