Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine / 2014 / Article / Tab 2

Review Article

The Effect of Complementary and Alternative Medicine on Subfertile Women with In Vitro Fertilization

Table 2

Summary of the effect of randomized studies of CHM on IVF outcomes.

Study IDDesignSample sizeInterventionsOutcomes CompositionLimitation

90RCT400Treatment arm: CHM
Control arm: no intervention
Treatment arm: PR, 59.41% [101 of 170]
Control arm: PR, 46.79% [80 of 171]
(1) Tiaojing Zhuyun pill:
Cornu cervi (Lurong), Epimedium (Yinyanghuo), Curculigo orchioides (Xianmao), Radix dipsaci (Xuduan), Herba taxilli (Shangjisheng), Dodder (Tusizi), Fructus Lycii (Gouqizi), Fructus rubi (Fupenzi),Yam (Shanyao), Lotus seed (Lianzi), Poria cocos (Fuling), Astragalus (Huangqi), White paeony root (Baishao), Semen ziziphi pinosae (Suanzaoren), Uncaria (Gouteng), Salviae miltiorrhizae (Danshen), Red peony root (Chishao), and Caulis Spatholobi (Jixueteng)
(2) Liuwei Dihuang pill:
Prepared rehmannia root (Shudihuang), Pulp of cornus (Shanyurou), Yam (Shanyao), Rhizoma alismatis (Zexie), Cortex moutan (Danpi), and Poria cocos (Fuling)
(3) Xiaoyao pill:
Bupleurum (Chuaihu), Angelica sinensis (Danggui), White paeony root (Baishao), Atractylodes (Baizhu), Poria cocos (Fuling), Mechanism (Bohe), Ginger (Shengjiang), and Liquorice (Gancao)
(4) Gongyan Kang Granule:
Angelica sinensis (Danggui), Red peony root (Chishao), North defeated sauce (Beibaijiang), Rhizoma cyperi (Xiangfu), Roasted ginger (Paojiang), Lycopus lucidus (Zelan), Ligusticum wallichii (Chuanxiong), Safflower (Honghua), Bupleurum (Chuaihu), Semen plantaginis (Cheqianzi), Alga (Haizao), and Rhizoma corydalis (Yanhusuo)
Not mentioned blindness

91RCT244Treatment arm: CHM
Control arm: no intervention
Treatment arm: PR, 47.37% [36 of 76]
Control arm: PR, 32.14% [54 of 168]
(1) Zhongyu I:
Herba leonuri (Yimucao), Prepared rehmannia root (Shudihuang), Angelica sinensis (Danggui), Ligusticum wallichii (Chuanxiong), Dodder (Tusizi), Fructus Lycii (Gouqizi), Fructus rubi (Fupenzi), Rhizoma cyperi (Xiangfu), Salviae miltiorrhizae (Danshen), Atractylodes (Baizhu), and White paeony root (Baishao)
(2) Zhongyu II:
Cinnamon (Rougui), Radix codonopsis (Dangshen), Astragalus (Huangqi), Yam (shanyao), Epimedium (Yinyanghuo), Dodder (Tusizi), Fructus Lycii (Gouqizi), Cistanche salsa (Roucongrong), Morindaofficinalis (Bajitian), Prepared rehmannia root (Shudihuang), and Angelica sinensis (Danggui)
(3) Gutai decoction:
Prepared rehmannia root (Shudihuang), Yam (Shanyao), Pulp of cornus (Shanyurou), Dodder (Tusizi), Fructus Lycii (gouqizi), Radix codonopsis (Dangshen), Radix dipsaci (Xuduan), Herba taxilli (Sangjisheng), Atractylodes (Baizhu), White paeony root (Baishao), and Liquorice (Gancao)
Not mentioned blindness
and drop-out rate

93RCT220Treatment arm: CHM
Control arm: no intervention
Treatment arm: PR, 52.73% [58 of 110]
Control arm: PR, 29.09% [32 of 110]
(1) Yishen Angong I:
Dried radix rehmanniae (Shengdihuang), Prepared rehmannia root (Shudihuang), White paeony root (Baishao), Yam (Shanyao), Radix dipsaci (Xuduan), Radix scutellariae (Huangqin), Herba taxilli (Shangjisheng), Gelatin beads (Ejiaozhu), Esliptae herba (Hanliancao), and Liquorice (Gancao)
(2) Yishen Angong II:
Radix codonopsis (Dangshen), Atractylodes (Baizhu), Radix dipsaci (Xuduan), Herba taxilli (Shangjisheng), Eucommia (Duzhong), Dodder (Tusizi), White paeony root (Baishao), Prepared rehmannia root (Shudihuang), Poria cocos (Fuling), Gelatin beads (Ejiaozhu), and Liquorice (Gancao)
Not mentioned blindness
and drop-out rate

94RCT207Treatment arm: CHM
Control arm: no intervention
Treatment arm: PR, 54.46% [55 of 101]
Control arm: PR, 50.94% [54 of 106]
(1) Cuhuangti Granule:
Prepared rehmannia root (Shudihuang), Yam (shanyao), Fructus Lycii (Gouqizi), Pulp of cornus (Shanyurou), Dodder (Tusizi), Antler gum (Lujiaojiao), Tortoiseshell (Guiban), Radix codonopsis (Dangshen), Atractylodes (Baizhu), Lentil (Biandou), Coix seed (Yiyiren), and Poria cocos (Fuling)
(2) Jinghou Zengzhi Granule:
Liquorice (Gancao), Radix codonopsis (Dangshen), Angelica sinensis (Danggui), Ligusticum wallichii (Chuanxiong), White paeony root (Baishao), Atractylodes (Baizhu), Poria cocos (Fuling), Dodder (Tusizi), Prepared rehmannia root (Shudihuang), Eucommia (Duzhong), Cornu cervi degelatinatum (Lujiaoshuang), Pulp of cornus (Shanyurou), and Capsicum Annuum (Chuanjiao)
Not mentioned blindness
and drop-out rate

95RCT200Treatment arm: CHM
Control arm: no intervention
Treatment arm: PR, 45% [45 of 100]
Control arm: PR, 39% [39 of 100]
Antai I:
Codonopsis pilosula (Dangshen), Dodder (Tusizi), Dogwood (Shanzhuyu), Arable land (Shoudi), Atractylodes (Baizhu), Yam (Shanyao), Dipsacus (Xuduan), Eucommia (Duzhong), Wolfberry (Gouqi), root of herbaceous peony (Baishao), Mistletoe (Sangjisheng), Angelica (Danggui), and Licorice (Gancao)
Not mentioned blindness
and drop-out rate

97RCT160Treatment arm: CHM
Control arm: no intervention
Treatment arm: PR, 60.0% [48 of 80]
Control arm: PR, 38.8% [31 of 80]
Bubao Decoction:
Dodder (Tusizi), Fructus Lycii (Gouqizi), Polygonatum (Huangjing), Caulis Spatholobi (Jixueteng), Fallopia multiflora (Heshouwu), Prepared rehmannia root (Shudihuang), Tortoise-plastronglue (Guibanjiao), Antler gum (Lujiaojiao), Morinda  officinalis (Bajitian), Radix dipsaci (Xuduan), Angelica sinensis (Danggui), Epimedium (Yinyanghuo), Human placenta powder (Zihechefen), Liquidambar formosana hance (Lulutong), and Rhizoma cyperi (Xiangfu)
Not mentioned blindness
and drop-out rate

98Single-blind RCT122Treatment arm: CHM
Control arm: no intervention
Treatment arm: PR, 39.34% [24 of 61]
Control arm: PR, 29.51% [18 of 61]
Erzhi Tiangui Granule:
Ligustrum (Nvzhenzi), Eclipta (Hanliancao), Medlar (Gouqizi), Dodder (Tusizi), Angelica (Danggui), root of herbaceous peony (Baishao), Dried rehmannia (Shengdihuang), Ligusticum (Chuanxiong), System Cyperus (Xiangfu), and Licorice (Gancao)
Single-blind trial
Not mentioned drop-out rate

99RCT100Treatment arm: CHM
Control arm: no intervention
Treatment arm: PR, 16.0% [8 of 50]
Control arm: PR, 2.0% [1 of 50]
Zishen Huoxue decoction:
prepared rehmannia root (Shudihuang), Polygonatum (Huangjing), Fructus Lycii (Gouqizi), Pulp of cornus (Shanyurou), Angelica sinensis (Danggui), White paeony root (Baishao), Ligusticum wallichii (Chuanxiong), Salviae miltiorrhizae (Danshen), and Semen persicae (Taoren)
Not mentioned blindness
and drop-out rate
Small sample size

100RCT98Treatment arm: CHM
Control arm: no intervention
Treatment arm: PR, 40.74% [21 of 50]
Control arm: PR, 26.00% [12 of 48]
Bushen Huatan decoction:
Amethyst (Zishiying), Eucommia (Duzhong), Dodder (Tusizi), Pinellia ternate (Banxia), Citrus (Chenpi), Atractylodes (Baizhu), Atractylodes (Cangzhu), Rhizoma cyperi (Xiangfu), Aflatoxin (Shenqu), and Ligusticum wallichii (Chuanxiong)
Not mentioned blindness
and drop-out rate
Small sample size

101RCT82Treatment arm: CHM
Control arm: no intervention
Treatment arm: PR, 63.4% [26 of 41]
Control arm: PR, 41.5% [17 of 41]
(1) Jinghou Zengzhi Granule:
Radix codonopsis (dangshen), Atractylodes (baizhu), Poria cocos (fuling), Angelica sinensis (danggui), Prepared rehmannia root (shudihuang), Eucommia (duzhong), and Pulp of cornus (shanyurou)
(2) Cuhuangti Granule:
Radix codonopsis (Dangshen), Atractylodes (Baizhu), Coix seed (Yiyiren), Prepared rehmannia root (Shudihuang), Yam (Shanyao), and Dodder (Tusizi)
(3) Jingqian Granule:
Bupleurum (Chai hu), Atractylodes (Baizhu), Angelica sinensis (Danggui), White paeony root Baishao), Safflower (Honghua), and Corydalis (Yuanhu)
Not mentioned blindness
and drop-out rate
Small sample size

102RCT82Treatment arm: CHM
Control arm: no intervention
Treatment arm: PR, 39.34% [17 of 42]
Control arm: PR, 20.00% [8 of 40]
Quyu Jiedu Granule:
Sargentodoxa cuneata (Hongteng), Rose (Meiguihua), Honeysuckle (Jinyinhua), Forsythia (Lianqiao), Salvia (Danshen), Red peony (Chishao), and Moutan (Danpi)
Not mentioned blindness
and drop-out rate
Small sample size

103RCT80Treatment arm: CHM
Control arm: no intervention
Treatment arm: PR, 62% [31 of 50]
Control arm: PR, 33% [10 of 30]
Shoutai pill:
Dodder (Tusizi), Mistletoe (Sangjisheng), Dipsacus (Xuduan), Eucommia (Duzhong), White paeony root (Baishao), Codonopsis pilosula (Dangshen), Astragalus (Huangqi), Atractylodes (Baizhu), Burnet charcoal (Diyutan), Dried rehmannia (Shengdihuang), Eclipta (Hanliancao), Scutellaria (Huangqin), and Licorice (Gancao)
Not mentioned blindness
and drop-out rate
Small sample size

104RCT80Treatment arm: CHM
Control arm: no intervention
Treatment arm: PR, 57.5% [23 of 40]
Control arm: PR, 30.0% [12 of 40]
Shoutai pill:
Dodder (Tusizi), Mistletoe (Sangjisheng), Dipsacus (Xuduan), Hide gelatin (Ejiao), Codonopsis pilosula (Dangshen), Atractylodes (Baizhu), Astragalus (Huangqi), Scutellaria (Huangqin), Antler cream (Lujiaoshuang), Rehmannia (Shoudi), and Amomum (Sharen)
Not mentioned blindness
and drop-out rate
Small sample size

105RCT80Treatment arm: CHM
Control arm: no intervention
Treatment arm: PR, 47.6% [20 of 42]
Control arm: PR, 26.3% [15 of 38]
Erzhi Tiangui Granule:
Medlar (Gouqizi), Dodder (Tusizi), Ligustrum (Nvzhenzi), Eclipta (Hanliancao), Rehmannia (Shoudi), Cyperus (Xiangfu), Angelica (Danggui), White paeony root (Baishao), Ligusticum (Chuanxiong), and Licorice (Gancao)
Not mentioned blindness
and drop-out rate
Small sample size

106RCT72Treatment arm: CHM
Control arm: no intervention
Treatment arm: PR, 83.33% [30 of 36]
Control arm: PR, 63.89% [23 of 36]
Radix codonopsis (Dangshen), Astragalus (Huangqi), Herba taxilli (Shangjisheng), White paeony root (Baishao), Atractylodes (Baizhu), Dodder (Tusizi), Radix scutellariae (Huangqin). Yam (Shanyao), and Radix dipsaci (Xuduan)Not mentioned blindness
and drop-out rate
Small sample size

107Single-blind RCT70Treatment arm: CHM
Control arm: no intervention
Treatment arm: PR, 65.7% [23 of 35]
Control arm: PR, 49.1% [17 of 35]
Dane Fukang Jiangao:
Purple Salvia (Zidanshen), Curcuma (Ezhu), Bamboo (Zuye), Bupleurum (Chaihu), Notoginseng (Sanqi), Red peony (Chishao), Angelica (Danggui), Trigonous (Sanleng), Dodder (Tusizi), Cyperus (Xiangfu), Corydalis (Yanhusuo), and Licorice (Gancao)
Single-blind trial
Small sample size
Not mentioned drop-out rate

88RCT64Treatment arm: CHM
Control arm: no intervention
Treatment arm: PR, 36.11% [13 of 36]
Control arm: PR, 21.43% [6 of 28]
Erzhi Tiangui Granule:
Ligustrum lucidum ait (Nvzhenzi), Esliptae herba (Hanliancao), Fructus Lycii (Gouqizi), Dodder (Tusizi), Angelica sinensis (Danggui), White paeony root (Baishao), Ligusticum wallichii (Chuanxiong), Prepared rehmannia root (Shudihuang), Rhizoma cyperi (Xiangfu), and Liquorice (Gancao)
Not mentioned blindness
and drop-out rate
Small sample size

109RCT63Treatment arm: CHM
Control arm: no intervention
Treatment arm: PR, 43.5% [14 of 31]
Control arm: PR, 28.8% [9 of 32]
(1) CHM decoction I:
Ligustrum (Nvzhenzi), Eclipta (Mohanlian), Medlar (Gouqizi), Dried rehmannia (Shengdihuang), Rehmannia (Shoudihuang), Angelica (Danggui), and Root of herbaceous peony (Baishao)
(2) CHM decoction II:
Rehmannia (Shoudihuang), Dodder (Tusizi), Dipsacus (Xuduan), Mistletoe (Sangjisheng), Eucommia (Duzhong), Morinda (Bajitian), Atractylodes (Baizhu), Angelica (Danggui), Salvia (Danshen), and Scutellaria (Huangqin)
Not mentioned blindness
and drop-out rate
Small sample size

110RCT61Treatment arm: CHM
Control arm: no intervention
Treatment arm: PR, 56.7% [17 of 31]
Control arm: PR, 45.2% [14 of 30]
Erzhi Daotan decoction:
Ligustrum lucidum ait (Nvzhenzi), Esliptae herba (Hanliancao), Epimedium (Yinyanghuo), Angelica sinensis (Danggui), Safflower (Honghua), Atractylodes (Cangzhu), Pinellia ternate (Banxia), Citrus (Chenpi), and Liquorice (Gancao)
Not mentioned blindness
and drop-out rate
Small sample size

111RCT60Treatment arm: CHM
Control arm: no intervention
Treatment arm: PR, 73.33% [22 of 30]
Control arm: PR, 46.67% [14 of 30]
Bushen Tiaojing decoction:
Rehmannia (Shoudihuang), Angelica (Danggui), Yam (Shanyao), Cornus (Shanyurou), Medlar (Gouqizi), Ligustrum (Nvzhenzi), Epimedium (Yinyanghuo), Placenta (Ziheche), Raspberry (Fupenzi), Dodder (Tusizi) Cyperus (Xiangfu), Safflower (Honghua), and root of herbaceous peony (Baishao)
Not mentioned blindness
and drop-out rate
Small sample size

112RCT58Treatment arm: CHM
Control arm: no intervention
Treatment arm: PR, 73.33% [22 of 30]
Control arm: PR, 46.42% [13 of 28]
Bushen Tiaojing decoction:
Rehmannia (Shoudihuang), Angelica (Danggui), Yam (Shanyao), Cornus (Shanyurou), Medlar (Gouqizi), Ligustrum (Nvzhenzi), Epimedium (Yinyanghuo), Placenta (Ziheche), Raspberry (Fupenzi), Dodder (Tusizi), Cyperus (Xiangfu), Safflower (Honghua), root of herbaceous peony (Baishao), Cistanche (Roucongrong), and Salvia (Danshen)
Not mentioned blindness
and drop-out rate
Small sample size

Note: CHM: Chinese herbal medicine; PR: pregnancy rate; versus treatment arm.

We are committed to sharing findings related to COVID-19 as quickly as possible. We will be providing unlimited waivers of publication charges for accepted research articles as well as case reports and case series related to COVID-19. Review articles are excluded from this waiver policy. Sign up here as a reviewer to help fast-track new submissions.