Figure 1: Acupoint selection in the therapy. Jiajixue, Geshu, Shenshu, Dachangshu, and Yaoyan were selected bilaterally; Huantiao, Yanglingquan, Weizhong, and Kunlun were selected from the pain side.