Table 2: Scenario 1; receiving sites across Greece.

Receiving site (location of Probe Receivers)Latitude (deg N)Longtitude (deg E)Altitude (m)Rainfall rate R0.01 (mm/h)

Alexandroupoli40.8525.92327.5
Argostoli38.1220.502260.2
Athens37.9023.731524.0
Chios38.3726.80530.3
Ioannina39.7020.8248347.9
Kalamata37.0722.02843.1
Kithira36.2823.0216758.6
Lemnos39.9225.23419.1
Skyros38.9024.702017.9
Thessaloniki40.5222.97426.3