674965.fig.002
Figure 2: Diagnostic laparoscopy showing peritoneal metastasis on diaphragm.