About this Journal Submit a Manuscript Table of Contents

Bioinspired Functional Materials

Guest Editors: Yongmei Zheng, Jingxia Wang, Yongping Hou, Hao Bai, and Michael Z. Hu