The Scientific World Journal / 2014 / Article / Tab 1

Research Article

Assessment Model of Ecoenvironmental Vulnerability Based on Improved Entropy Weight Method

Table 1

Original data of each region.

Region12345678910

Tiao bei0.4610.2460.599067.52022.55.96075.27
Zhen lai0.4610.2460.490.371.912.515.63.6869.8629.14
Tiao nan0.4320.0991.7187.180.69.722.64.9162.1323.46
Da an0.4810.099080.678.19.418.83.4645.7933.32
Tong yu0.4650.1942.9688.683.813.913.94.3223.5555.97
Qian an0.3840.3282.3284.867.68.814.72.6748.352.91
Fu yu0.3660.0991.5377.471.99.415.4026.310
Chang ling0.430.0762.368.455.318.415.82.4646.6877.29
Qian guo0.3830.2611.5478.460.515.818.35.6440.6252.51