The Scientific World Journal / 2014 / Article / Tab 2

Research Article

Assessment Model of Ecoenvironmental Vulnerability Based on Improved Entropy Weight Method

Table 2

Standardized data.

Region12345678910

Tiao bei0.80090.7247−0.96111.0414−0.37741.74071.62291.3161−2.02201.2991
Zhen lai0.80090.7247−1.16551.08500.1258−0.1514−0.62170.00131.4780−0.6441
Tiao nan0.0700−0.96920.24390.61931.1207−0.85771.65540.71061.0907−0.8833
Da an1.3050−0.9692−1.5958−0.32660.8348−0.93340.4193−0.12560.2720−0.4680
Tong yu0.90180.12551.58860.83761.48660.2018−1.17470.3704−0.84220.4861
Qian an−1.13981.66950.90010.2846−0.3659−1.0848−0.9145−0.58120.39780.3572
Fu yu−1.5935−0.96920.0502−0.79240.1258−0.9334−0.6867−2.1209−0.7039−1.8715
Chang ling0.0196−1.23420.8786−2.1022−1.77251.3370−0.5566−0.70230.31661.3842
Qian guo−1.16500.89750.0610−0.6468−1.17790.68110.25661.13160.01300.3404