The Scientific World Journal / 2014 / Article / Tab 2

Research Article

The Galloyl Catechins Contributing to Main Antioxidant Capacity of Tea Made from Camellia sinensis in China

Table 2

The content of total polyphenols, total catechins, and individual catechins in 20 samples from four types of tea ().

Samples of teaEGC (%)Catechin (%)EC (%)EGCG (%)ECG (%)Nonesterified catechins (%)Esterified catechins (%)Total catechins (%)Total polyphenols (%)

Green tea
 Bi luo chun1.13 ± 0.060.92 ± 0.041.84 ± 0.0314.39 ± 0.415.99 ± 0.023.89 ± 0.1320.38 ± 0.4324.27 ± 0.5632.36 ± 0.93
 Huang shan mao feng0.94 ± 0.030.85 ± 0.041.83 ± 0.0514.11 ± 0.475.61 ± 0.043.62 ± 0.1219.72 ± 0.5123.34 ± 0.6326.86 ± 0.49
 Long jing0.62 ± 0.020.55 ± 0.051.08 ± 0.018.13 ± 0.393.61 ± 0.112.25 ± 0.0811.74 ± 0.5013.99 ± 0.5818.17 ± 0.71
 Lu an gua pian0.37 ± 0.010.27 ± 0.010.61 ± 0.035.25 ± 0.261.85 ± 0.031.25 ± 0.057.10 ± 0.298.35 ± 0.3410.88 ± 0.06
 Xin yang mao jian0.96 ± 0.020.74 ± 0.031.49 ± 0.0112.63 ± 0.235.26 ± 0.143.19 ± 0.0617.89 ± 0.3721.08 ± 0.4326.94 ± 0.09
 Mean value0.80 ± 0.030.67 ± 0.031.37 ± 0.0310.90 ± 0.354.46 ± 0.072.84 ± 0.0915.37 ± 0.4218.21 ± 0.5123.04 ± 0.46
Oolong tea
 Da hong pao0.63 ± 0.020.66 ± 0.030.74 ± 0.035.59 ± 0.222.08 ± 0.022.03 ± 0.087.67 ± 0.249.70 ± 0.3213.16 ± 0.09
 Rou gui0.44 ± 0.020.55 ± 0.010.52 ± 0.024.57 ± 0.091.66 ± 0.061.51 ± 0.056.23 ± 0.157.74 ± 0.2010.35 ± 0.08
 Shui xian0.68 ± 0.010.81 ± 0.020.90 ± 0.027.23 ± 0.312.43 ± 0.012.39 ± 0.059.66 ± 0.3212.05 ± 0.3716.18 ± 0.27
 Tai wan wu long1.16 ± 0.021.44 ± 0.051.53 ± 0.0613.08 ± 0.274.17 ± 0.064.13 ± 0.1317.25 ± 0.3321.38 ± 0.4629.73 ± 0.04
 Tie guan yin0.68 ± 0.010.77 ± 0.020.84 ± 0.026.86 ± 0.072.36 ± 0.012.29 ± 0.059.22 ± 0.0811.51 ± 0.1315.69 ± 0.73
 Mean value0.72 ± 0.020.85 ± 0.030.91 ± 0.037.47 ± 0.192.54 ± 0.032.47 ± 0.0710.01 ± 0.2212.48 ± 0.3017.02 ± 0.24
Black tea
 Dian cha2.41 ± 0.092.50 ± 0.040.43 ± 0.012.26 ± 0.034.70 ± 0.155.34 ± 0.146.96 ± 0.1812.30 ± 0.3216.75 ± 0.74
 He nan hong cha1.58 ± 0.031.63 ± 0.060.31 ± 0.011.55 ± 0.023.42 ± 0.013.52 ± 0.104.97 ± 0.038.49 ± 0.1311.53 ± 0.04
 Qi men hong cha1.50 ± 0.031.59 ± 0.050.28 ± 0.011.31 ± 0.053.38 ± 0.113.37 ± 0.094.69 ± 0.168.06 ± 0.2513.01 ± 0.17
 Tan yang gong fu1.75 ± 0.051.97 ± 0.040.32 ± 0.011.55 ± 0.024.19 ± 0.134.04 ± 0.105.74 ± 0.159.78 ± 0.2513.73 ± 0.04
  Zheng shan hong cha2.57 ± 0.092.66 ± 0.120.45 ± 0.012.04 ± 0.075.63 ± 0.015.68 ± 0.227.67 ± 0.0813.35 ± 0.3018.17 ± 0.12
 Mean value1.96 ± 0.062.07 ± 0.060.36 ± 0.011.74 ± 0.044.26 ± 0.084.39 ± 0.136.01 ± 0.1210.40 ± 0.2514.64 ± 0.22
Dark tea
 Bai xing fu cha0.22 ± 0.010.77 ± 0.011.07 ± 0.030.36 ± 0.011.92 ± 0.032.06 ± 0.052.28 ± 0.044.34 ± 0.097.82 ± 0.29
 Qian liang0.28 ± 0.031.02 ± 0.041.35 ± 0.070.50 ± 0.022.52 ± 0.052.65 ± 0.143.02 ± 0.075.67 ± 0.219.29 ± 0.38
 Liu bao cha0.34 ± 0.011.35 ± 0.021.87 ± 0.040.72 ± 0.023.41 ± 0.173.56 ± 0.074.13 ± 0.197.69 ± 0.2613.28 ± 0.60
 Qi zi bing0.35 ± 0.011.48 ± 0.072.02 ± 0.070.79 ± 0.043.95 ± 0.133.85 ± 0.154.74 ± 0.178.59 ± 0.3214.80 ± 0.03
 Sheng pu’er0.39 ± 0.021.97 ± 0.022.51 ± 0.090.93 ± 0.024.73 ± 0.134.87 ± 0.135.66 ± 0.1510.53 ± 0.2816.29 ± 0.17
 Mean value0.32 ± 0.021.32 ± 0.031.76 ± 0.060.66 ± 0.023.31 ± 0.103.40 ± 0.113.97 ± 0.127.36 ± 0.2312.30 ± 0.29