The Scientific World Journal / 2014 / Article / Tab 4

Research Article

The Galloyl Catechins Contributing to Main Antioxidant Capacity of Tea Made from Camellia sinensis in China

Table 4

EC50 values (concentration causing 50% inhibition) and anti-DPPH radical efficiency (AE) by tea extract.

Sample of teasEC50 (mg tea/mL)AE

Green tea
 Bi luo chun0.1480.830
 Huang shan mao feng0.1420.848
 Long jing0.2460.609
 Lu an gua pian0.2030.693
 Xin yang mao jian0.1660.780
 Mean value0.1810.761
Oolong tea
 Da hong pao0.3490.456
 Rou gui0.3650.438
 Shui xian0.2900.538
 Tai wan wu long0.1870.728
 Tie guan yin0.2990.525
 Mean value0.2980.550
Black tea
 Dian cha0.2680.572
 He nan hong cha0.4180.378
 Qi men hong cha0.4370.360
 Tan yang gong fu0.3390.470
 Zheng shan hong cha0.2470.606
 Mean value0.3420.489
Dark tea
 Bai xing fu cha0.7640.117
 Qian liang0.6340.199
 Liu bao cha0.4590.339
 Qi zi bing0.3720.430
 Sheng pu’er0.3590.444
 Mean value0.5180.324