491278.fig.003a
(a)
491278.fig.003b
(b)
491278.fig.003c
(c)
491278.fig.003d
(d)
Figure 3: Effects on output.