Table 3: Toxicity/statistical differences.

Toxicity grade 1–4Arm AArm B
n (%)n (%)P value*

Anemia50 (43.9)62 (54.9)0.112
Leucopenia (neutropenia)38 (33.3)52 (45.2)0.017
Thrombocytopenia2 (1.8)3 (2.6)1.000
Nephrotoxicity (renal)7 (6.1)46 (40.0)<0.001
Neurotoxicity52 (45.6)63 (54.8)0.145
GI toxic nausea/vomiting37 (32.5)52 (45.2)0.042
GI diarrhea2 (1.8)3 (2.6)1.000
Asthenia65 (57.0)82 (71.3)0.019
Alopecia96 (84.2)87 (75.7)0.134

GI, gastrointestinal.
*Pearson’s chi-square test.
Fisher’s exact test.