Figure 3: Infrared spectrum of the 2-[(4-[(Z)-1-(2-hydroxyphenyl)ethylidene]aminobutyl)-ethanimidoyl]phenol.