Table 1: The summaries of weather stations in the TRB in this study.

IDNameLong. (E)Lat. (N)IDNameLong. (E)Lat. (N)

BaluntaiKeping
BayinbulukeAlaer
YanqiTieganlike
AksuRuoqiang
BaichengTashikuergan
LuntaiShache
KuchePishan
KuerleHetian
TuergateMinfeng
WuqiaQiemo
AheqiYutian