134523.fig.001a
(a)
134523.fig.001b
(b)
134523.fig.001c
(c)
134523.fig.001d
(d)
134523.fig.001e
(e)
Figure 1: ΔLogSway (log mm)-ΔSPV (deg/sec) relative effect profile of TPA023 1.5 mg, TPACMP2 0.75 mg, SL65.1498 25 mg, zolpidem 10 mg, and alprazolam 1 mg versus lorazepam 2 mg, respectively. (Blue open square: investigational compound; red closed circle: lorazepam 2 mg; blue dot line: the comparator drug; red dash line: lorazepam 2 mg.)