Complexity / 2020 / Article / Tab 5

Research Article

Classification Method and Determination of Mountainous Area Types at Township Scales: A Case Study of Yuxi City, Yunnan Province

Table 5

Mountainous areas and plain areas classification index of each villages or towns.

Villages or townsProportion of flatland farmland and construction landProportion of flatland areaStandardized value of flatlandsPlain comprehensive index

Anhua0.39650.27110.010530.22
Beicheng0.67040.33260.222649.47
Chahe0.12120.11150.056011.10
Chunhe0.70670.30310.246150.55
Dajie0.77350.49630.229760.88
Dalongtan0.15260.14600.014013.34
Dayingjie0.67830.27780.175447.12
Dianzhong0.31460.18390.000022.69
Dong’e0.35290.25450.598336.23
Fenghuang0.62180.39540.000746.05
Fenglu0.62180.47030.001148.85
Fuliangpeng0.34090.13960.013322.56
Gaocang0.62290.38510.032146.19
Gaoda0.46780.27450.157236.14
Guishan0.61600.23550.134841.80
Haikou0.24580.33680.265628.92
Hexi0.46340.26240.157535.47
Huaxi0.18090.14030.087415.65
Huanian0.53870.23340.524543.68
Gasa0.24840.06230.111616.49
Jianxing0.17620.17630.000015.44
Jiangcheng0.59450.51620.960663.58
Jiucun0.25260.22460.000021.09
Jiujie0.59240.33670.175745.00
Jiuxi0.48570.32200.000036.45
Laochang0.17830.06880.058412.41
Liqi0.87980.41800.123761.72
Lishan0.34120.22710.000025.64
Lijiang0.27860.09740.218820.93
Liujie0.38330.15230.030225.42
Longjie0.54310.46831.158062.17
Longquan0.55760.25700.162640.08
Longtan0.04720.01540.00002.95
Luju0.66520.47340.343956.29
Luohe0.21340.11830.000015.15
Lvzhi0.05170.03520.00003.91
Mili0.03560.06290.00004.14
Mosha0.23430.09940.323920.35
Nanuo0.04870.03130.00003.62
Nagu0.63630.45430.001548.99
Ningzhou0.30330.20520.058123.79
Panxi0.50240.47650.657552.92
Pingdian0.16260.14450.286817.88
Pingzhang0.02770.06390.06614.77
Pubei0.25950.18810.088021.40
Qianwei0.75390.57060.293763.63
Qinglongchang0.11390.04500.00757.52
Qinglong0.17680.17800.265619.53
Shijie0.13830.13440.105113.55
Shuangjiang0.37010.14650.046524.78
Shuitang0.01620.02020.00001.57
Sijie0.76820.57510.326765.01
Tadian0.38640.23700.200331.29
Tonghongdian0.05740.06250.00005.22
Tongchang0.13060.09420.000010.09
Wazhi0.02680.03910.00002.81
Xiaojie (1)0.11240.07880.00008.60
Xiaojie (2)0.40760.21600.050629.32
Xiaoshiqiao0.34240.18900.000024.28
Xinhua0.18280.09200.091814.01
Xingmeng0.99400.82250.088182.03
Xiongguan0.61110.35860.038644.70
Xiushan0.84040.65230.264170.59
Yanhe0.59930.36060.172446.20
Yangwu0.29650.13680.370925.59
Yangchajie0.04130.09220.00005.52
Yangjie0.07450.06420.00006.15
Yangzong0.43950.29250.122934.87
Yangguang0.54350.40160.252146.11
Yaojie0.06720.03300.00484.68
Yingyuan0.17830.12360.049314.33
Yousuo0.61080.63690.849367.24
Yudai0.93750.93750.075783.29
Yuxing0.70440.64030.015359.57
Zhelong0.06980.02510.00004.44

We are committed to sharing findings related to COVID-19 as quickly as possible. We will be providing unlimited waivers of publication charges for accepted research articles as well as case reports and case series related to COVID-19. Review articles are excluded from this waiver policy. Sign up here as a reviewer to help fast-track new submissions.