Complexity / 2020 / Article / Tab 6

Research Article

Classification Method and Determination of Mountainous Area Types at Township Scales: A Case Study of Yuxi City, Yunnan Province

Table 6

Classification scheme of plain areas and mountainous areas.

ClassificationNumber of townsName of towns

Plain towns27Yudai, Xingmeng, Xiushan, Yousuo, Sijie, Qianwei, Jiangcheng, Longjie, Liqi, Dajie, Yuxing, Luju, Panxi, Chunhe, Beicheng, Nagu, Fenglu, Dayingjie, Yanhe, Gaocang, Yangguang, Fenghuang, Jiujie, Xiongguan, Huanian, Guishan, Longquan

Mountain-plain towns23Gaoda, Dong’e, Jiuxi, Tadian, Yangzong, Hexi, Haikou, Anhua, Yangwu, Xiaojie (2), Lishan, Xiaoshiqiao, Liujie, Dianzhong, Ningzhou, Fuliangpeng, Qinglong, Jiucun, Mosha, Pubei, Shuangjiang, Lijiang, Pingdian

Mountain towns25Jianxing, Luohe, Huaxi, Yinyuan, Dalongtan, Gasa, Xinhua, Shijie, Laochang, Chahe, Tongchang, Xiaojie (1), Qinglongchang, Yangjie, Yangchajie, Tonghongdian, Yaojie, Mili, Zhelong, Pingzhang, Lvzhi, Nanuo, Wazhi, Longtan, Shuitang

We are committed to sharing findings related to COVID-19 as quickly as possible. We will be providing unlimited waivers of publication charges for accepted research articles as well as case reports and case series related to COVID-19. Review articles are excluded from this waiver policy. Sign up here as a reviewer to help fast-track new submissions.