687510.fig.004
Figure 4: Endometrial stromal sarcoma, detail of stromal cells (50X).