Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine / 2016 / Article / Tab 2

Review Article

Efficacy of Chinese Herbal Medicine for Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome: A Meta-Analysis of Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trials

Table 2

The ingredients of each formula.

Studies⁢Ingredients of each formula

Bensoussan et al. (1998) [27]⁢Standard formula⁢Codonopsis pilosulae (Dang Shen)Agastaches seu Pogostemi (Huo Xiang)Ledebouriellae sesloidis (Fang Feng)Coicis lachryma-jobi (Yi Yi Ren)Bupleurum chinense (Chai Hu)
Artemesiae capillaris (Yin Chen) Atractylodis macrocephalae (Bai Zhu)Magnoliae officinalis (Hou Po)Citri reticulatae (Chen Pi)Zingiberis officinalis (Pao Jiang)
Fraxini (Qin Pi)Poriae cocos (Fu Ling)Angelica dahurica (Bai Zhi)Plantaginis (Che Qian Zi)Phellodendri (Huang Bai)
Glycyrrhizae uralensis (Zhi Gan Cao)Paeoniae lactiflorae (Bai Shao)Saussureae seu vladimirae (Mu Xiang)Coptidis (Huang Lian)Schisandrae (Wu Wei Zi)
Individual group81 individual dried powdered Chinese herbs

Luo (2002) [28] ⁢ Bupleunrum chinensie (Chai Hu)Fructus aurantii (Zhi Qiao)Paeoniae alba (Bai Shao)Saposhnikovia divaricata (Fang Feng)Radix Codonopsis (Dang Shen)
Fructus mume (Wu Mei)Citri reticulatae (Chen Pi)Saussureae seu vladimirae (Mu Xiang)Atractylodes macrocephala (Bai Zhu)Glycyrrhizae uralensis (Zhi Gan Cao)

Shen et al. (2005) [29, 30] Atractylodes macrocephala (Bai Zhu)Paeoniae alba (Bai Shao)Saposhnikovia divaricata (Fang Feng)Fructus mume (Wu Mei)Glycyrrhizae preparata (Zhi Gan Cao)

Wang et al. (2006) [31] Paeoniae alba (Bai Shao)Citri reticulatae immaturus (Qin Pi)Atractylodes macrocephala (Bai Zhu)Allii macrostemonis (Xie Bai)

Leung et al. (2006) [18] ⁢Atractylodes macrocephala (Bai Zhu)Astragalus membranaceus (Huang Qi)Paeonia lactiflora (Bai Shao)Atractylodes chinensis (Cang Zhu)Bupleurum chinense (Chai Hu)
Citrus reticulata (Chen Pi)Saposhnikovia divaricata (Fang Feng)Murraya paniculata (Jiu Li Xiang)Punica grantum (Shi Liu Pi) Portulaca oleracea (Ma Chi Xian)
Coptis chinensis (Huang Lian)

Cheng (2008) [32] Paeoniae alba (Bai Shao)Atractylodes macrocephala (Bai Zhu)Saposhnikovia divaricata (Fang Feng) And so forth

Li et al. (2010) [33] ⁢ Paeoniae alba (Bai Shao)Glycyrrhizae preparata (Zhi Gan Cao)Atractylodes macrocephala (Bai Zhu)Citri reticulatae (Chen Pi)Saposhnikovia divaricata (Fang Feng)
Fructus mume (Wu Mei)

Chen et al. (2010) [34] Paeoniae alba (Bai Shao)Citri reticulatae immaturus (Qin Pi)Atractylodes macrocephala (Bai Zhu)Allii macrostemonis (Xie Bai)

Tang et al. (2011) [35] ⁢Astragalus membranaceus (Huang Qi)Paeoniae alba (Bai Shao)Atractylodes macrocephala (Bai Zhu)Citri reticulatae (Chenpi)Coptidis (Huang Lian)
Zingiberis preparata (Paojiang)Aucklandiae (Mu Xiang) Saposhnikovia divaricate (Fang Feng)Myristicae (Rou Doukou)

Li (2011) [36] ⁢Semen Myristicae (Rou Dou Kou)Fructus Psoraleae (Bu Gu Zhi) Bructus Schisandrae Chinensis (Wu Wei Zi) Fructus Evodiae Rutaecarpae (Wu Zhu Yu) Radix Codonopsis (Dang Shen)
Rhizoma Atractylodis Macrocephalae (Bai Zhu) Radix Curcumae Wenyujin (Yu Jin) Rhizoma Zinjiberis Recens (Sheng jiang) Fructus Jujubae (Da Zao)

Su et al. (2013) [37] ⁢Semen Myristicae (Rou Dou Kou)Fructus Psoraleae (Bu Gu Zhi)Bructus Schisandrae Chinensis (Wu Wei Zi)Fructus Evodiae Rutaecarpae (Wu Zhu Yu)Radix Codonopsis (Dang Shen)
Rhizoma Atractylodis Macrocephalae (Bai Zhu)Radix Curcumae Wenyujin (Yu Jin)Rhizoma Zinjiberis Recens (Sheng Jiang)Fructus Jujubae (Da Zao)

Cai et al. (2012) [38] ⁢Codonopsis pilosulab (Dang Shen)Paeoniae alba (Bai Shao)Atractylodes macrocephala (Bai Zhu)Poria cocos (Fu Ling) Curcumae wenyujin (Yu Jin)
Glycyrrhizae preparata (Zhi Gan Cao)Alpiniae katsumadai (Cao Dou Kou)Saposhnikovia divaricate (Fang Feng)Lablab album (Bai Bian Dou)Citri reticulatae (Chen Pi)
Amomum villosum (Sha Ren) Albiziae (He Huan Pi)Platycodon grandiflorum (Jie Geng)Semen coicis (Yi Yi Ren)

Ko et al. (2013) [39] ⁢Agastache rugosa (Huo Xiang)Perilla frutescens (Zhi Su)Angelica dahurica (Bai Zhi)Areca catechu (Bing Lang)Poria cocos (Fu Ling)
Pinellia temate (Ban Xia)Magnolia officinalis (Hou Po)Atractylodes macrocephala (Bai Zhu)Citrus unshiu (Chen Pi)Zingiber officinale (Sheng Jiang)
Ziziphus jujube (Da Zao)Platycodon grandiflorum (Jie Geng)Glycyrrhizae uralensis (Zhi Gan Cao)

Li et al. (2014) [40] ⁢Paeoniae alba (Bai Shao)Glycyrrhizae preparata (Zhi Gan Cao)Atractylodes macrocephala (Bai Zhu)Citri reticulatae (Chen Pi)Saposhnikovia divaricata (Fang Feng)
Fructus mume (Wu Mei)

Article of the Year Award: Outstanding research contributions of 2020, as selected by our Chief Editors. Read the winning articles.