853730.fig.007a
(a)
853730.fig.007b
(b)
853730.fig.007c
(c)
Figure 7: Effect of on versus log( / ) curves. (a) pH = 12.6, (b) pH = 10.3, (c) pH = 8.1.