Figure 1: Sampling sites in stream inlets of Dianchi Lake. Black dots () are sampling sites; pentagrams () are sewage treatment plants (STPs). Stream names: XBX = Xinbaoxiang, H = Haihe, XB = Xiaba, YA = Yaoan, JJ = Jinjia, GPG = Guangpugou, PLJ = Panlongjiang, XBH = Xibahe, CF = Chuangfang, DG = Daguang, and XYL = Xinyunling.