474803.fig.003a
(a) Microspheres
474803.fig.003b
(b) SBO PU foam without fillers
474803.fig.003c
(c) SBO PU foam with 1% microspheres
474803.fig.003d
(d) SBO PU foam with 3% microspheres
474803.fig.003e
(e) SBO PU foam with 5% microspheres
474803.fig.003f
(f) SBO PU foam with 7% microspheres
Figure 3: Scanning electron micrographs of SBO PU foams modified with microspheres.