(a)
(b)
(c)
(d)
Figure 6: (a) Heat release rate of RPUF, (b) total heat release of RPUF, (c) smoke release rate of RPUF, and (d) total smoke release of RPUF.