Table 1: Prevalence of anti-endothelial cell antibodies.

Disease% of positive sera

Systemic lupus erythematosus15–85
Rheumatoid arthritis0–87
Mixed connective tissue disease33–45
Systemic sclerosis15–84
Polymyositis/dermatomyositis44–64
Antiphospholipid syndrome0–64
Sjögren’s syndrome24-25
Polyarteritis nodosa50–56
Microscopic polyangiitis2–60
Granulomatosis with polyangiitis19–80
Eosinophilic granulomatosis
with polyangiitis
50–69
Takayasu arteritis54–95
Giant-cell arteritis33–50
Behçet’s disease14–80
Kawasaki disease65