Table 1: Ingredients of the of photocatalyst matrix at the nanoscale.

IngredientsTypeExamples

Catalyst bulkOxidesTiO2 [32, 33], ZnO [34, 35], CeO2 [36, 37]
Fe2O3 [3841], Fe3O4 [42]
Goethite/Hematite [43]
SulfidesZnS, PbS [44], HgS [45]
CarbonsFullerene [4648]

DopantMetalsPt, Au [49, 50], Ag [51, 52], Cu [53], Pd [54]
Zero-valent iron (ZVI) [55]
OxidesNiO [56], MnO2 [57, 58]
CarbonsCarbon nanotubes (CNT) [5964]

SupportOxidesSiO2 [65, 66], Al2O3 [67, 68]