Journal of Nanomaterials / 2015 / Article / Fig 1

Research Article

Classical Behavior of Alumina (Al2O3) Nanofluids in Antifrogen N with Experimental Evidence

Figure 1

SEM micrographs of (a) Disp-Al20, (b) Disp-Al40, (c) Disp-Al150, and (d) Disp-Al250 samples.
(a)
(b)
(c)
(d)