Table 4: Evaluation of photocatalytic degradability of 67 PAHs.

PAHs name (eV) (eV)GAP (eV)Photocatalytic degradability

1Anthracene −0.8417−8.12127.2795
2Phenanthrene−0.4085−8.61718.2086×
3Naphthacene−1.2321−7.74886.5167
4Benzaanthracene−0.8116−8.20797.3963
5Chrysene−0.6762−8.36977.6935
6Triphenylene−0.4532−8.65848.2052
7Pyrene−0.9225−8.06927.1467
8Perylene−1.1508−7.85986.7090
9Benzo[a]pyrene−1.1142−7.91736.8031
10Benzoepyrene−0.8580−8.21497.3569
11Dibenz[a.h]anthracene−0.8041−8.2577.4529
12Benzo[ghi]perylene −1.0662−8.02356.9573
13Fluoranthene−0.9294−8.63017.7007
14Fluorene−0.2088−8.71098.5021×
15Benzobfluorene−0.4880−8.47837.9903
16Benzokfluoranthene−1.1769−8.31647.1395
17Benzoafluorene−0.5607−8.36567.8049
18Naphthalene−0.2650−8.70998.4449×
19Benzocphenanthrene−0.6456−8.44387.7982
20Picene−0.7209−8.34877.6278
21Pentaphene−0.8400−8.20227.3622
22Benzobchrysene−0.9948−8.05117.0563
23Dibenza. janthracene−0.8736−8.19167.3180
24Benzobtriphenylene−0.8319−8.22557.3936
25Benzocchrysene−0.6931−8.38987.6967
26Pentacene−1.5500−7.44145.8914
27Dibenzoc. gphenanthrene−0.6732−8.34987.6766
28Benzoanaphthacene−1.1857−7.84076.6550
29Dibenzob. defchrysene −1.3630−7.67846.3154
30Dibenzodef. mnochrysene−1.4067−7.63156.2248
31Dibenzoa.jnaphthacene −1.1349−7.93216.7972
32Dibenzoa.lnaphthacene −1.1352−7.93456.7993
33Dibenzoa.cnaphthacene−1.1564−7.91486.7584
34Dibenzoelnaphthacene−0.8276−8.29487.4672
35Dibenzode.grnaphthacene−0.8336−8.27747.4438
36Dibenzog.pchrysene−0.8832−8.11287.2296
37Benzocpicene−0.8279−8.25977.4318
38Dibenzob.kchrysene −1.1775−7.88326.7057
39Dibenzoclchrysene −0.7827−8.26497.4822
40Benzobperylene −1.1806−7.86666.686
41Benzoaperylene −1.4836−7.52846.0448
42Dibenzode.mnnaphthacene−1.5482−7.43055.8823
43Naphtho2.3-gchrysene−0.9944−8.11777.1233
44Benzohpentaphene−0.8089−8.30097.4920
45Benzoapentacene −1.4685−7.57636.1078
46Coronene −1.0021−8.14387.1417
47Naphtho1.2.3.4-defchrysene−1.0583−8.02336.9650
48Dibenzodef.pchrysene−1.1022−7.95536.8531
49Benzorstpentaphene −1.1838−7.8656.6812
50Benzogchrysene −0.7660−8.27057.5045
512.3:5.6-Dibenzophenanthrene−0.9636−8.04367.0800
52Naphtho2.1.8-qra-naphthacene−1.3169−7.72996.4130
53Dibenza.eaceanthrylene−1.2806−8.14236.8617
54Acenaphthylene−0.9359−8.94298.0070
55Dibenzoa.kfluoranthene−1.2992−7.94356.6443
56Naphtho2.3-kfluoranthene−0.9127−7.97817.0654
57Dibenzok.mnofluoranthene−0.9755−8.40017.4246
581.2-Dihydroacenaphthylene−0.2132−8.49458.2813×
59Benzocfluorene−0.6415−8.28367.6421
60Benzoghifluoranthene−0.9911−8.69967.7085
61Benzoaaceanthrylene−1.3219−8.0856.7631
62Indeno[1.2.3.cd]pyrene−1.2835−8.13636.8528
63Indeno1.2.3.cdfluoranthene−1.3350−8.54357.2085
64Cyclopentacdpyrene−1.3123−8.27276.9604
65Benzojfluoranthene −1.1767−8.31657.1398
66Dibenze.kacephenanthrylene−1.0702−8.22157.1513
67Benzo[b]fluoranthene−0.9654−8.61667.6512

Total46174

(○) means having photocatalytic degradability (GAP 7.4529 eV); (△) means having indeterminate photocatalytic degradability (7.4529 ev GAP 8.2086 eV); (×) means having nonphotocatalytic degradability.