Table 6: Errors analysis by solving crisp equivalent model.

Stone plants Stone products
TotalNano calcium carbonatesGranite
slabs
Granite
sand
Man-made composite slabs

Kai Quan1.32%0.25%−0.56%0.32%0.08%
Feng Huang0.83%−0.27%−0.12%1.12%0.43%
Li Du−1.49%1.04%−1.65%0.57%−0.13%
Hong Yuan0.17%0.12%−0.31%0.09%0.12%
Xiang Zong−0.28%0.15%0.36%0.35%1.25%
Ji Cheng0.36%0.22%0.18%−0.24%0.35%
Hui Huang−0.21%0.13%0.27%0.28%−0.12%
Hong Yun0.22%0.33%−0.08%0.12%0.24%
De Sheng−0.34%−0.11%0.16%0.27%0.34%
Guo Jian0.62%1.04%0.20%0.03%0.38%