847591.fig.001a
(a) EQ  
847591.fig.001b
(b) EN
Figure 1: Plato for EQ-ABC and EN-ABC analysis.