Mathematical Problems in Engineering / 2015 / Article / Tab 3

Research Article

Calculation of Sentence Semantic Similarity Based on Syntactic Structure

Table 3

Part of experimental data of sentence similarity computation.

Test sentencesMethod 1Method 2Method 3

C1: The capital of Beijing is beautiful.
(Chinese text: Shou du Beijing hen mei li.)
C2: Our capital is Bejing.
(Chinese text: Wo men de shou du shi Beijing.)
0.57140.50000.1276

C3: He knitted a long scarf.
(Chinese text: Ta da le yi tiao chang chang de wei jin.)
C4: He held up a beautiful umbrella.
(Chinese text: Ta da le yi ba piao liang de yu san.)
0.50000.66250.4274

C5: He went to work today.
(Chinese text: Ta jin tian shang ban le.)
C6: He didn’t go to work yesterday.
(Chinese text: Ta zuo tian mei shang ban.)
0.57140.5500−0.7720

C7: I enjoy comfortable life.
(Chinese text: Wo xi huan shu shi de sheng huo.)
C8: Hands up if you agree.
(Chinese text: Tong yi de ren qing ju shou.)
0.00000.00000.0770

C9: I love to eat apples.
(Chinese text: Wo ai chi ping guo.)
C10: The fruit I like are apples.
(Chinese text: Wo xi huan de shui guo shi ping guo.)
0.44440.36000.1928

C11: How is she recently?
(Chinese text: Ta zui jin hao ma?)
C12: She is very fine recently.
(Chinese text: Ta zui jin hen hao.)
1.00000.77500.1000

C13: He pushed his younger brother over.
(Chinese text: Ta ba di di tui dao le.)
C14: His younger brother was pushed over by him.
(Chinese text: Di di bei ta tui dao le.)
0.75000.54001.0000