Mathematical Problems in Engineering / 2020 / Article / Tab 2

Research Article

Study of the Influencing Factors on Development of Ports in Guangdong, Hong Kong, and Macao from the Perspective of Spatial Economics

Table 2

Guangdong-Hong Kong-Macao port development level index (2008–2017).

Port2008200920102011201220132014201520162017

Guangzhou0.22630.23810.22240.21200.23100.23600.23290.24490.25110.2597
Shenzhen0.26140.24960.25200.20560.24900.24720.23780.23770.22810.2026
Zhuhai0.01930.02010.02220.02420.02500.02740.03070.03300.03540.0417
Zhaoqin0.00630.00720.00810.01060.01240.01250.01180.01150.01170.0191
Foshan0.04180.04650.04070.03330.03500.03530.03500.03640.03770.0437
Huizhou0.01090.01440.01480.01620.01530.01950.01460.01610.01670.0125
Dongguang0.01230.01530.01940.13140.03390.04180.04880.05310.05630.0484
Zhongshan0.01920.01180.02350.02290.02260.02660.02660.02540.02350.0254
Jianmen0.01980.01940.01930.02130.02160.02300.02370.02370.02450.0243
Qingyuan0.00150.00160.00200.00210.00200.00240.00540.00680.00700.0078
Maoming0.00640.00740.00650.00650.00630.00620.00620.00620.00570.0053
Zhanjiang0.03670.04100.03910.04350.04330.04440.04470.04850.05450.0582
Shantou0.01570.01590.01740.01770.02130.02210.02070.01970.01920.0186
Chaozhou0.00120.00130.00200.00250.00220.00240.00230.00230.00220.0023
Jieyang0.00200.00240.00340.00410.00370.00570.00540.00560.00570.0056
Shanwei0.00150.00170.00170.00160.00180.00160.00140.00180.00230.0021
Yuanfu0.00250.00250.00320.00360.00390.00460.00470.00500.00550.0061
Shaoguan0.00020.00010.00010.00010.00020.00010.00010.00010.00010.0001
Heyuan0.00000.00000.00000.00000.00000.00060.00060.00050.00000.0000
Meizhou0.00080.00050.00040.00040.00030.00030.00030.00020.00020.0002
Yangjiang0.00080.00110.00210.00300.00370.00460.00350.00420.00420.0051
Mocao0.00210.00150.00130.00070.00100.00100.00110.00120.00110.0010
Hong kong0.30490.29420.27440.23180.25990.24830.23840.21260.20370.2064

Article of the Year Award: Outstanding research contributions of 2020, as selected by our Chief Editors. Read the winning articles.