Mathematical Problems in Engineering / 2020 / Article / Tab 5

Research Article

Study of the Influencing Factors on Development of Ports in Guangdong, Hong Kong, and Macao from the Perspective of Spatial Economics

Table 5

Spatial correlation models of development of ports in Guangdong, Hong Kong, and Macao in different periods.

YearHHLLLHHLNot significant

2008Guangzhou,ShantouHuizhou, Dongguan,NoneShaoguan, Qingyuan, Zhaoqing, Yunfu, Maoming, Yangjiang,
2012Shenzhen, Hong KongZhongshan, Zhuhai, MacaoJiangmen, Heyuan, Meizhou, Chaozhou, Jieyang, Shanwei, Zhanjiang, Foshan
2017Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, Foshan, DongguanShantouHuizhou, Zhongshan ZhuhaiNoneShaoguan, Qingyuan, Zhaoqing, Yunfu, Maoming, Yangjiang, Jiangmen, Heyuan, Meizhou, Chaozhou, Jieyang, Shanwei, Zhanjiang, Macao

Article of the Year Award: Outstanding research contributions of 2020, as selected by our Chief Editors. Read the winning articles.