(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
Figure 10: First part: (a) SG number 1 pressure; (b) SG number 2 pressure; (c) SG number 1 narrow range level; (d) SG number 2 narrow range level; (e) LO-2 steam line number 1 pressure signal; (f) LO-2 steam line number 2 pressure signal.