(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
Figure 9: First part: (a) cold leg number 1 temperature; (b) cold leg number 2 temperature; (c) hot leg number 1 temperature; (d) hot leg number 2 temperature; (e) RCS loop number 1 average temperature; (f) RCS loop number 2 average temperature.