Table 2: The pairwise comparison matrix of criteria.

PRGRCSODITFL

PRMIWIEISIVSI
GRSMI
CSWI
ODSIWISI
ITSMIMI
FLWIEIMI