The Scientific World Journal / 2013 / Article / Tab 4

Research Article

On the Development of Speech Resources for the Mixtec Language

Table 4

Adaptation stimuli words.

ÑUU DIKIYÚ VA′A KÁNDOI
YÓ NDAKONÓ XOO NOO ÑA
KUTÓ KUTÁ′AVI KOÚVI NDEEYÉ
YÓ′O TIDJO CHI KÒ′O PERU RO′O
KOÚNI ÁTOKÓ KÒÒÍÚN LULI
SÀSÀÀ KUALÍ NÒYÁ′AVI ÑÓO
YÓ′O DJAMA LULI LÓ′O RACHÉE
KOKUMI DJÀVÌ SÀYOO SÀTÁVA
TÀKUIÍ SÀNDÚ DJEETÀ SÀYOO
ÍDJONA YUTÁ YATI TÀYUU
DJAÁ NÌXÌKÀ YÙKÙ SÁXI
ÙXÌ LAA NDATO CHÁNÍ
KÙTAKU ÀNE′ECHOOS XÍKÁ VE′E
ÑÓCHÍ CHÁ NÍKÉE KAMA
ÍÑÒ ÑA′Á MIÍ VA′A PÁ′A DJAMA
NDIDJI NDÙ′Ú NDÌÍNI SÀNDITA

We are committed to sharing findings related to COVID-19 as quickly as possible. We will be providing unlimited waivers of publication charges for accepted research articles as well as case reports and case series related to COVID-19. Review articles are excluded from this waiver policy. Sign up here as a reviewer to help fast-track new submissions.