Research Article

Critical State of Sand Matrix Soils

Figure 3

(a) Stress path; (b) peak deviator stress; (c) pore pressure developments; (d) undrained shear strength of tested sand matrix soils.
290207.fig.003a
(a)
290207.fig.003b
(b)
290207.fig.003c
(c)
290207.fig.003d
(d)