The Scientific World Journal / 2014 / Article / Tab 1

Research Article

The Galloyl Catechins Contributing to Main Antioxidant Capacity of Tea Made from Camellia sinensis in China

Table 1

Source and production date of 20 tea samples.

CategoryProduct nameSourceProduction date

Green teaBi luo chunJiangsu2010
Huang shan mao fengAnhui2010
Long jingZhejiang2011
Lu an gua pianAnhui2010
Xin yang mao jianHenan2010

Oolong teaDa hong paoFujian2010
Rou guiFujian2010
Shui xianFujian2010
Taiwan oolongTaiwan2010
Tie guan yinFujian2010

Black teaDian chaYunnan2010
Henan black teaHenan2009
Qimen black teaAnhui2010
Tanyang gongfuFujian2010
Zhengshan black teaFujian2010

Dark teaBai xing fu chaHunan2009
Qian liangHunan2008
Liu bao chaGuangxi2007
Qi zi bingYunnan2007
Sheng pu’erYunnan2009