Table of Contents Author Guidelines Submit a Manuscript

Functional Genomics, Genetics, and Bioinformatics 2016

Guest Editors: Youping Deng, Hongwei Wang, Ryuji Hamamoto, Shiwei Duan, Mehdi Pirooznia, and Yongsheng Bai