Jian-Gui Li

3Research Institute of Forest in Xinjiang Agricultural University, Urumqi Xinjiang 830052, China;, China