Karel Frasch

Ulm University, Germany 0000-0003-3308-4258