Karel Frasch

Ulm University, Germany

0000-0003-3308-4258