Barbara Kotlarz

Obstetric Propaedeuties Unit Department of Woman’s Health Care, Medical University of Silesia, Katowice, Poland, Poland