Halina Bogatyryova

Kiev Polytechnic Institute, Ukraine