Jin-Shiuh Taur

National Chung Hsing University, Taiwan