Wei Wang

Respiratory department, Chongqing Traditional Chinese Medicine Hospital in Dao Men Kou, China